ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25629 พ.ค. 2566
2พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 254113 ม.ค. 2566
3พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.254213 ม.ค. 2566
4พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2542 (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.254313 ม.ค. 2566
5ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
6ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
7ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
8พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25403 มี.ค. 2565
9ข้อบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
10พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒10 ก.พ. 2565
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.256217 ม.ค. 2565
12พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 14 ม.ค. 2565
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕(ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ.๒๕๕๘10 ก.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องุถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ..ศ.๒๕๔๗10 ก.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔10 ก.ค. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254720 ก.ค. 2563
20พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253920 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|