ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256719 ก.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ28 มิ.ย. 2566
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์19 มิ.ย. 2566
4ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖31 พ.ค. 2566
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองเสม็ดสาธารณประโยชน์ (บางส่วน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์18 พ.ค. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์18 เม.ย. 2566
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ พ.ศ.256620 มี.ค. 2566
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ พ.ศ.256620 มี.ค. 2566
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 256610 มี.ค. 2566
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195 -09 สายบ้านจาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองกง ตำบลหนองกง กว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์10 มี.ค. 2566
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2 มี.ค. 2566
12เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และติดตาม ประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์2 มี.ค. 2566
13เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 มี.ค. 2566
14คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ที่ ๑๑ /2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 มี.ค. 2566
15คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ที่ ๑๓ / 256๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)2 มี.ค. 2566
16ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์เข้ารับการอบรม2 มี.ค. 2566
17ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์2 มี.ค. 2566
18ประกาศ เจตนารมณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง"สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด ๒๕๖๖" และ งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์2 มี.ค. 2566
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ2 มี.ค. 2566
20ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์2 มี.ค. 2566

1 2 3   >>  >|