ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,740
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
10,729
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
28,903
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256619 ก.ย. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดหมายสัมภาษณ์หน่วยงาน คนพิการ รายใหม่ ประจำปี 256612 ก.ย. 2565
3ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ9 พ.ค. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
5ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕4 มี.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน3 มี.ค. 2565
7ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน27 พ.ย. 2564
8ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.หนองยายพิมพ์11 ต.ค. 2564
9คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์14 ก.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓10 ก.ค. 2564
11คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่อวราวร้องทุกข์9 ก.ค. 2564
12คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง9 ก.ค. 2564
13คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน9 ก.ค. 2564
14คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริิหารส่วนตำบลสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล9 ก.ค. 2564
15คำสั่งมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล9 ก.ค. 2564
16ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓9 ก.ค. 2564
17ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป9 ก.ค. 2564
18การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 25638 ก.ค. 2564
19คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์8 ก.ค. 2564
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 ต.ค. 2563

12  >> >|