ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
1,403
เดือนที่แล้ว
1,567
ปีนี้
12,129
ปีที่แล้ว
5,064
ทั้งหมด
17,193
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์14 ก.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓10 ก.ค. 2564
3คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่อวราวร้องทุกข์9 ก.ค. 2564
4คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง9 ก.ค. 2564
5คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน9 ก.ค. 2564
6คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริิหารส่วนตำบลสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล9 ก.ค. 2564
7คำสั่งมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล9 ก.ค. 2564
8ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓9 ก.ค. 2564
9ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป9 ก.ค. 2564
10การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 25638 ก.ค. 2564
11คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์8 ก.ค. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 ต.ค. 2563
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์23 ก.ย. 2563
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใ้ช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)23 ก.ย. 2563
15การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน28 มิ.ย. 2563
16มาตรการประหยัดพลังงารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์18 ก.ค. 2562
17แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปี 2562 18 ก.ค. 2562

1