ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ9 พ.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
3ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕4 มี.ค. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน3 มี.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์14 ก.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓10 ก.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่อวราวร้องทุกข์9 ก.ค. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง9 ก.ค. 2564
9คำสั่ง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน9 ก.ค. 2564
10คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริิหารส่วนตำบลสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล9 ก.ค. 2564
11คำสั่งมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล9 ก.ค. 2564
12ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓9 ก.ค. 2564
13ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป9 ก.ค. 2564
14การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 25638 ก.ค. 2564
15คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์8 ก.ค. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 ต.ค. 2563
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์23 ก.ย. 2563
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใ้ช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)23 ก.ย. 2563
19การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน28 มิ.ย. 2563
20มาตรการประหยัดพลังงารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์18 ก.ค. 2562

12  >> >|