ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
2ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
3ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
4พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25403 มี.ค. 2565
5ข้อบัญญัติ การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.25613 มี.ค. 2565
6พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒10 ก.พ. 2565
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.256217 ม.ค. 2565
8พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 14 ม.ค. 2565
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕(ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ.๒๕๕๘10 ก.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องุถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ..ศ.๒๕๔๗10 ก.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔10 ก.ค. 2564
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254720 ก.ค. 2563
16พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253920 ก.ค. 2563
17พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 251020 ก.ค. 2563
18พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247520 ก.ค. 2563
19พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 ก.ค. 2563
20พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 252220 ก.ค. 2563

12  >> >|