ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
131
เดือนที่แล้ว
979
ปีนี้
2,094
ปีที่แล้ว
5,064
ทั้งหมด
7,158
ไอพี ของคุณ
3.238.7.202

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256020 ก.ค. 2563
2พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 ก.ค. 2563
3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256020 ก.ค. 2563
4พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254020 ก.ค. 2563
5พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 252220 ก.ค. 2563
6พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 ก.ค. 2563
7พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247520 ก.ค. 2563
8พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 251020 ก.ค. 2563
9พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253920 ก.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254720 ก.ค. 2563

1