ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,411
เดือนที่แล้ว
1,147
ปีนี้
10,570
ปีที่แล้ว
5,064
ทั้งหมด
15,634
ไอพี ของคุณ
3.227.235.57

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕(ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ.๒๕๕๘10 ก.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องุถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ..ศ.๒๕๔๗10 ก.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔10 ก.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓10 ก.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254720 ก.ค. 2563
8พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253920 ก.ค. 2563
9พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 251020 ก.ค. 2563
10พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247520 ก.ค. 2563
11พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 ก.ค. 2563
12พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 252220 ก.ค. 2563
13พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254020 ก.ค. 2563
14รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256020 ก.ค. 2563
15พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 ก.ค. 2563
16พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256020 ก.ค. 2563

1